Skip to content Skip to footer

DADES

CONTROL DEL CONSUM ENERGÈTIC

Amida4 t’ofereix el sistema de control del consum energètic que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a monitoritzar els consums d’energia de la teva instal·lació. Això facilita la implementació de solucions que et portin a disposar d’una instal·lació més eficient energèticament, el que implica, entre d’altres, un impacte directe en la petjada de carboni i la cura del medi ambient.

El servei s’adreça a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, que ja disposin de documentació actualitzada (esquemes elèctrics i llistes de material elèctric) i amb el software actualitzat i consultable

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites el sistema de control del consum energètic?

 • Perquè cal registrar totes aquelles dades que s’han de considerar en la implantació d’un Environmental Management System (EMS)
 • Perquè cal fer un seguiment dels consums d’energia de la teva instal·lació de forma que es puguin prendre decisions sobre canvis o inversions que impactin en l’estalvi energètic
 • Perquè necessites dades a temps real del procés productiu per tal de poder preveure incidències o mals funcionaments relacionats amb el consum d’energia
 • Perquè cada cop més les empreses han de demostrar als seus clients i a la societat, que es preocupen pel medi ambient i la petjada de carboni, implantant aquest tipus de sistemes

Avantatges

Instal·lació actual + sistema
de gestió operatiu. Aquest
sistema de mesura es basa en
una presa de dades en camp
(ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Es podrà traçar el producte
final amb qualsevol paràmetre relacionat amb el consum
energètic necessari per
produir-lo
Es podran prendre decisions
sobre inversions que impactin
en l’estalvi energètic basades
en dades reals
Generació d’informes basats
en dades reals que es podran contrastar amb els KPI definits
per mesurar els diferents
consum energètics de la
instal·lació
Es podrà visualitzar en temps
real l’estat del procés productiu avaluat pels paràmetres
escollits per mesurar el consum energètic
Es podrà diagnosticar i
preveure pics d’energia de
forma que puguem avançar-nos
a aquests esdeveniments
definint accions que millorin el consum i l’eficiència elèctrica
Generació de dashboards
a on es podran relacionar
tants paràmetres energètics
com es requereixi
Obtindràs suport del registre
real de dades en els
processos d’auditoria
relacionats amb certificacions green (WELL, LEED, BCORP,
etc.)

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu.
Aquest sistema de mesura es basa en una
presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de
dades SCADA

Generació de dashboards a on es podran
relacionar tants paràmetres energètics com
es requereixi
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del
procés productiu avaluat pels paràmetres
escollits per mesurar el consum energètic
Es podran prendre decisions sobre inversions
que impactin en l’estalvi energètic basades en
dades reals
Generació d’informes basats en dades reals
que es podran contrastar amb els KPI definits
per mesurar els diferents consum energètics
de la instal·lació
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol paràmetre relacionat amb el consum energètic necessari per produir-lo
Obtindràs suport del registre real de dades en
els processos d’auditoria relacionats amb
certificacions green (WELL, LEED, BCORP, etc.)
Es podrà diagnosticar i preveure pics d’energia
de forma que puguem avançar-nos a aquests esdeveniments definint accions que millorin el
consum i l’eficiència elèctrica

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu. Aquest sistema de mesura es basa en una presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Generació d’informes basats en dades reals que es podran contrastar amb els KPI definits per mesurar els diferents consum energètics de la instal·lació
Generació de dashboards a on es podran relacionar tants paràmetres energètics com es requereixi
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol paràmetre relacionat amb el consum energètic necessari per produir-lo
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del procés productiu avaluat pels paràmetres escollits per mesurar el consum energètic
Obtindràs suport del registre real de dades en els processos d’auditoria relacionats amb certificacions green (WELL, LEED, BCORP, etc.)
Es podran prendre decisions sobre inversions que impactin en l’estalvi energètic basades en dades reals
Es podrà diagnosticar i preveure pics d’energia de forma que puguem avançar-nos a aquests esdeveniments definint accions que millorin el consum i l’eficiència elèctrica

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta

 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general

– Reunió de validació conjunta

 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades més un llistat aproximat dels materials principals a instal·lar. Aquest pressupost, en referència a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:

– bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)

– preu tancat basat en llista de fites tancada (facturació per fites)

 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4

 • Definició de les fites temporals

 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats

 • Instal·lació i posada en marxa

 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 • Esquemes i llistes de material elèctric dels materials de nova instal·lació identificats en la llista d’objectius

 • Arxius en format EPLAN i PDF

 • Llistat de cablejat dels materials de nova instal·lació

 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge dels materials de nova instal·lació

 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita

 • Assessoria i consultoria posterior

 • S’ofereix renting dels equips d’adquisició de dades SCADA

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria multidisciplinar i gestió de projectes complexos de desenvolupament i recerca

– Gestió de la presa de dades i definició de les tasques a realitzar
 S’aplicarà el preu de tarifa ENGCONS

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Presa de dades i seguiment del projecte
– S’aplicara el preu tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica i en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN i en sistemes d’adquisició de dades SCADA

– Gestió de les tasques internes de generació documental i de software
– S’aplicara el preu tarifa ENGELEC

Necessites més informació?