Skip to content Skip to footer

DADES

CONTROL DE QUALITAT

Amida4 t’ofereix el sistema de control de la qualitat que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a assegurar la qualitat final del teu producte, a incrementar la satisfacció dels teus clients i a complir amb l’entorn normatiu pertinent.

El servei s’adreça a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, que ja disposin de documentació actualitzada (esquemes elèctrics i llistes de material elèctric) i amb el software actualitzat i consultable.

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites el control de qualitat?

 • Perquè cal registrar i identificar passos, processos, dades i paràmetres englobats en el sistema de gestió de la qualitat per tal d’assegurar la qualitat final del producte
 • Perquè cal incrementar la confiança i satisfacció dels clients, amb un sistema productiu transparent i en temps real basat en paràmetres prèviament definits
 • Perquè necessites dades reals del procés productiu per tal de complir amb l’entorn normatiu aplicable al teu negoci
 • Perquè necessites poder mesurar i registrar paràmetres específics per poder validar passos concrets dels procés productiu que assegurin la qualitat del producte final

Avantatges

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu.
Aquest sistema de mesura es
basa en una presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Es podrà traçar el producte
final amb qualsevol paràmetre definit (matèries primeres, paràmetres productius, dades introduïdes en camp)
Obtindràs suport del registre
real de dades en els processos d’auditoria
Generació d’informes basats
en dades reals que es podran contrastar amb els KPI definits
per assegurar la qualitat del producte final
Es podrà visualitzar en temps
real l’estat del procés productiu avaluat pels paràmetres
escollits per assegurar la
qualitat del procés i el producte final
Quant al control de qualitat
intern, es millora la gestió del manteniment i de les avaries,
tenint en compte que es
treballa amb dades reals perfectament traçades en el
temps
Generació de dashboards
on es podran relacionar tants paràmetres qualitatius com
es requereixi
La generació d’informes es
podrà gestionar amb l’SCADA
de forma estructurada i amb control de sessió i usuari

Instal·lació actual + sistema de gestió
operatiu. Aquest sistema de mesura es
basa en una presa de dades en camp
(ja existent o de nova implementació)
més un sistema d’adquisició de dades
SCADA

Generació de dashboards on es podran
relacionar tants paràmetres qualitatius
com es requereixi
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del
procés productiu avaluat pels paràmetres
escollits per assegurar la qualitat del procés
i el producte final
Obtindràs suport del registre real de dades
en els processos d’auditoria
Generació d’informes basats en dades reals
que es podran contrastar amb els KPI definits
per assegurar la qualitat del producte final
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol
paràmetre definit (matèries primeres, paràmetres productius, dades introduïdes en camp)
La generació d’informes es podrà gestionar
amb l’SCADA de forma estructurada i amb
control de sessió i usuari
Quant al control de qualitat intern, es millora
la gestió del manteniment i de les avaries, tenint
en compte que es treballa amb dades reals perfectament traçades en el temps

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu. Aquest sistema de mesura es basa en una presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Generació d’informes basats en dades reals que es podran contrastar amb els KPI definits per assegurar la
qualitat del producte final
Generació de dashboards on es podran relacionar tants paràmetres qualitatius com es requereixi
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol paràmetre definit (matèries primeres, paràmetres productius, dades introduïdes en camp)
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del procés productiu avaluat pels paràmetres escollits per assegurar la qualitat del procés i el producte final
La generació d’informes es podrà gestionar amb l’SCADA de forma estructurada i amb control de sessió i usuari
Obtindràs suport del registre real de dades en els processos d’auditoria
Quant al control de qualitat intern, es millora la gestió del manteniment i de les avaries, tenint en compte que es treballa amb dades reals perfectament traçades en el temps

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general
  – Reunió de validació conjunta
 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades més un llistat aproximat dels materials principals a instal·lar. Aquest pressupost, en referència a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:
  – bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
  – preu tancat basat en llista de fites tancada (facturació per fites)
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 • Esquemes i llistes de material elèctric dels materials de nova instal·lació identificats en la llista d’objectius

 • Arxius en format EPLAN i PDF

 • Llistat de cablejat dels materials de nova instal·lació

 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge dels materials de nova instal·lació

 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita

 • Assessoria i consultoria posterior

 • S’ofereix renting dels equips d’adquisició de dades SCADA

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Gestió de la presa de dades i seguiment del projecte
– S’aplicara el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica i en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN i en sistemes d’adquisició de dades SCADA

– Gestió de les tasques internes de generació documental i de software
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?