Skip to content Skip to footer

ENGINYERIA

DIGITALITZACIÓ D’ESQUEMES
ELÈCTRICS

El servei de digitalització d’esquemes elèctrics d’Amida4 està dissenyat per a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, amb quadres elèctrics i/o instal·lacions elèctriques de camp, que no disposin d’una documentació de hardware elèctric actualitzada, tant inexistent com obsoleta, i que requereixin fer ús d’aquesta documentació per motius legals, econòmics, de qualitat o de millora de l’eficiència.

Usant el software EPLAN, el resultat será, entre d’altres, l’obtenció d’uns esquemes elèctrics actualitzats, en format universal (format EPLAN i pdf), amb total traçabilitat dels materials i identificació punt a punt de tots els elements de camp.

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites la digitalització d'esquemes elèctrics?

 • Perquè algun equip o màquina no té plànols o esquemes elèctrics

 • Perquè disposes de plànols o esquemes elèctrics però estan obsolets

 • Perquè disposes de plànols o esquemes elèctrics actualitzats però estan fets a mà o en 2D no paramètric

Avantatges

Disposar de plànols i
llistes de material
elèctric actualitzats

Identificació física en el
terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de
maquinària
Permet general
anàlisis energètics
Facilitar el seguiment de
circuits (el format d’entrega
en suport EPLAN permet
una navegació ràpida i fluida
basada en referències
creuades)
Fer actualitzacions i
millores de forma
senzilla i estructurada
Millorar la gestió
d’avaries
Millora en la gestió
del manteniment
Identificar
obsolescències
Possibilitar l'obtenció
de certificacions
Possibilitar la integració
de sistemes
d’adquisició de dades
(SCADA, MES)

Disposar de plànols i
llistes de material
elèctric actualitzats

Identificació física en el
terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de
maquinària
Identificar
obsolescències
Permet generar
anàlisis energètics
Millorar en la gestió
del manteniment
Facilitar el seguiment de circuits (el format d’entrega en suport EPLAN permet una navegació ràpida i fluida
basada en referències creuades)
Fer actualitzacions i
millores de forma
senzilla i estructurada
Millorar la gestió
d’avaries
Possibilitar l'obtenció
de certificacions
Possibilitar la integració
de sistemes d’adquisició de dades (SCADA, MES)

Disposar de plànols i llistes de material elèctric actualitzats

Identificació física en el terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de maquinària
Facilitar el seguiment de circuits (el format d’entrega en suport EPLAN permet una navegació ràpida i fluida basada en referències creuades)
Fer actualitzacions i millores de forma senzilla i estructurada
Millorar la gestió d’avaries
Identificar obsolescències
Possibilitar l'obtenció de certificacions
Permet generar anàlisis energètics
Millora en la gestió del manteniment
Possibilitar la integració de sistemes d’adquisició de dades (SCADA, MES)

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Pressupost detallat basat en bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
 • Vinculació per objectius i bossa d’hores a 1-2 setmanes vista (depenent del projecte)
 • Orientació no vinculant sobre el preu total
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 •  Esquemes i llistes de material elèctric dels l’equips identificats en la llista d’objectius
 • Arxius en format EPLAN i PDF
 • Llistat de cablejat de l’equip i/o instal·lació
 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Gestió de la presa de dades i seguiment del projecte
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica i en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN

– Gestió de les tasques internes de generació documental
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?