Skip to content Skip to footer

ROBÒTICA

DIGITALITZACIÓ D’ESQUEMES
ELÈCTRICS

El servei de digitalització d’esquemes elèctrics d’Amida4 està dissenyat per a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, amb quadres elèctrics i/o instal·lacions elèctriques de camp, que no disposin d’una documentació de hardware elèctric actualitzada, tant inexistent com obsoleta, i que requereixin fer ús d’aquesta documentació per motius legals, econòmics, de qualitat o de millora de l’eficiència.

Usant el software EPLAN, el resultat será, entre d’altres, l’obtenció d’uns esquemes elèctrics actualitzats, en format universal (format EPLAN i pdf), amb total traçabilitat dels materials i identificació punt a punt de tots els elements de camp.

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites la digitalització d'esquemes elèctrics?

 • Perquè algun equip o màquina no té plànols o esquemes elèctrics

 • Perquè disposes de plànols o esquemes elèctrics però estan obsolets

 • Perquè disposes de plànols o esquemes elèctrics actualitzats però estan fets a mà o en 2D no paramètric

Avantatges

Disposar de plànols i
llistes de material
elèctric actualitzats

Identificació física en el
terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de
maquinària
Facilitar el seguiment de
circuits (el format d’entrega
en suport EPLAN permet
una navegació ràpida i fluida
basada en referències
creuades)
Fer actualitzacions i
millores de forma
senzilla i estructurada
Millorar la gestió
d’avaries
Identificar
obsolescències
Possibilitar l'obtenció
de certificacions
Possibilitar la integració
de sistemes
d’adquisició de dades
(SCADA, MES)

• permet generar
anàlisis energètics

• millora en la gestió del
manteniment

Disposar de plànols i
llistes de material
elèctric actualitzats

Identificació física en el
terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de
maquinària
Identificar
obsolescències
Facilitar el seguiment de circuits (el format d’entrega en suport EPLAN permet una navegació ràpida i fluida
basada en referències creuades)
Fer actualitzacions i
millores de forma
senzilla i estructurada
Millorar la gestió
d’avaries
Possibilitar l'obtenció
de certificacions
Possibilitar la integració
de sistemes d’adquisició de dades (SCADA, MES)

• permet generar
anàlisis energètics

• millora en la gestió del
manteniment

Disposar de plànols i llistes de material elèctric actualitzats

Identificació física en el terreny [punt – armari]
Facilitar la revenda de maquinària
Facilitar el seguiment de circuits (el format d’entrega en suport EPLAN permet una navegació ràpida i fluida basada en referències creuades)
Fer actualitzacions i millores de forma senzilla i estructurada
Millorar la gestió d’avaries
Identificar obsolescències
Possibilitar l'obtenció de certificacions
Possibilitar la integració de sistemes d’adquisició de dades (SCADA, MES)

• permet generar anàlisis energètics

• millora en la gestió del manteniment

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta

 • Pressupost detallat basat en bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
 • Vinculació per objectius i bossa d’hores a 1-2 setmanes vista (depenent del projecte)

 • Orientació no vinculant sobre el preu total

 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4

 • Definició de les fites temporals

 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats

 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 •  Esquemes i llistes de material elèctric dels l’equips identificats en la llista d’objectius

 • Arxius en format EPLAN i PDF

 • Llistat de cablejat de l’equip i/o instal·lació

 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Gestió de la presa de dades i seguiment del projecte
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica i en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN

– Gestió de les tasques internes de generació documental
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?