Skip to content Skip to footer

DADES

CONTROL DE LA PRODUCCIÓ — CÀLCUL OEE

Amida4 t’ofereix el servei de control de la producció a través del càlcul de l’OEE (Overall Equipment Effectiveness), un indicador essencial per mesurar la productivitat i eficàcia dels equipaments industrials, que es calcula tenint en compte els paràmetres de disponibilitat, eficiència i qualitat.

El servei s’adreça a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, que ja disposin de documentació actualitzada (esquemes elèctrics i llistes de material elèctric) i amb el software actualitzat i consultable (depenent de la instal·lació).

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites el control de la producció — càlcul OEE?

 • Perquè cal mesurar possibles parades, incidències o ineficiències dels equips, tant controlades (sense registre) com incontrolades

 • Perquè cal detectar si l’equip o instal·lació té un índex de rebuig que no es pot controlar

 • Perquè necessites dades reals i fiables per a la presa de decisions sobre millores o canvis en la instal·lació

 • Perquè necessites saber si les decisions tenen un impacte real sobre un paràmetre productiu representatiu com és l’OEE

Avantatges

Instal·lació actual + sistema
de mesura OEE. Aquest
sistema de mesura es basa
en una presa de dades en
camp (ja existent o de nova implementació) més un
sistema d’adquisició de
dades SCADA

Es podrà conèixer el ROI
de qualsevol inversió basat
en dades reals
La proposta de millores
estarà basada en dades
reals
La generació d’informes
es podrà gestionar amb
l’SCADA de forma
estructurada
Es podran generar
criteris de traçabilitat
de la producció
Es podrà conèixer
en temps real el
rendiment de la
meva instal·lació
Millora de la gestió
del manteniment

Instal·lació actual + sistema de mesura OEE.
Aquest sistema de mesura es basa en una
presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició
de dades SCADA

Es podrà conèixer el ROI de qualsevol
inversió es reals
Es podran generar criteris de traçabilitat
de la producció
La generació d’informes es podrà gestionar amb l’SCADA de forma estructurada
Es podrà conèixer en temps real el
rendiment de la meva instal·lació
La proposta de millores estarà basada
en dades reals
Millora de la gestió del manteniment

Instal·lació actual + sistema de mesura OEE. Aquest sistema de mesura es basa en una presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Es podrà conèixer el ROI de qualsevol inversió es reals
Es podran generar criteris de traçabilitat de la producció
La proposta de millores estarà basada en dades reals
La generació d’informes es podrà gestionar amb l’SCADA de forma estructurada
Es podrà conèixer en temps real el rendiment de la meva instal·lació
Millora de la gestió del manteniment

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general
  – Reunió de validació conjunta
 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades més un llistat aproximat dels materials principals a instal·lar. Aquest pressupost, en referència a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:
  – bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
  – preu tancat basat en llista de fites tancada (facturació per fites)
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 • Esquemes i llistes de material elèctric dels materials de nova instal·lació identificats en la llista d’objectius

 • Arxius en format EPLAN i PDF

 • Llistat de cablejat dels materials de nova instal·lació

 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge dels materials de nova instal·lació

 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita

 • Assessoria i consultoria posterior

 • S’ofereix renting dels equips d’adquisició de dades SCADA

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Gestió de la presa de dades i seguiment del projecte – S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica i en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN

– Gestió de les tasques internes de generació documental
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?