Skip to content Skip to footer

DADES

GESTIÓ OPERATIVA

Amida4 t’ofereix el sistema de gestió operativa, un sistema de gestió de dades dels processos productius que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, solucionar requeriments de traçabilitat, cues de producció, gestió de lots, generació d’informes, etc.

El servei s’adreça a empreses amb equips i/o instal·lacions de baixa tensió, que ja disposin de documentació actualitzada (esquemes elèctrics i llistes de material elèctric) i amb el software actualitzat i consultable (depenent de la instal·lació).

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites el sistema de gestió operativa?

 • Perquè cal registrar i identificar passos, processos, dades i paràmetres propis d’un equip i/o procés productiu
 • Perquè cal traçar el producte final respecte a les matèries primeres emprades o a paràmetres propis del procés
 • Perquè necessites dades reals del procés productiu per tal de generar informes i/o dashboards operatius de producció, seqüències, posicions físiques, qualitat i estadístics
 • Perquè necessites saber en temps real com es comporta una part o tot el teu procés productiu

Avantatges

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu. Aquest sistema
de mesura es basa en una presa
de dades en camp (ja existent o
de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Es podrà traçar el producte final
amb qualsevol paràmetre definit (matèries primeres, paràmetres productius, dades introduïdes en
camp)
La generació d’informes es podrà gestionar amb l’SCADA de forma estructurada i amb control de
sessió i usuari
Generació d’informes basats
en dades reals. Obtenció
d’Electronic Batch Reports
(EBR) seguint els postulats
GMP i les directrius dels Master Batch Report (MBR)
corresponents si s’escau
Es podran registrar de forma
manual, via operari en camp,
formularis amb dades reals
(procés conegut com “paper
on glass”)
Millora de la gestió d’avaries i del manteniment
Generació de dashboards
on es podran relacionar
tants paràmetres com es
requereixi
Es podrà visualitzar en temps
real l’estat del procés productiu
avaluat pels paràmetres escollits

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu.
Aquest sistema de mesura es basa en una
presa de dades en camp (ja existent o de nova
implementació) més un sistema d’adquisició de
dades SCADA

Generació de dashboards on es podran
relacionar tants paràmetres com es requereixi
Es podran registrar de forma manual, via operari
en camp, formularis amb dades reals (procés
conegut com “paper on glass”)
La generació d’informes es podrà gestionar amb
l’SCADA de forma estructurada i amb control de
sessió i usuari
Generació d’informes basats en dades reals.
Obtenció d’Electronic Batch Reports (EBR)
seguint els postulats GMP i les directrius dels
Master Batch Report (MBR) corresponents si
s’escau
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol
paràmetre definit (matèries primeres,
paràmetres productius, dades introduïdes en
camp)
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del
procés productiu avaluat pels paràmetres
escollits
Millora de la gestió d’avaries i del manteniment

Instal·lació actual + sistema de gestió operatiu. Aquest sistema de mesura es basa en una presa de dades en camp (ja existent o de nova implementació) més un sistema d’adquisició de dades SCADA

Generació d’informes basats en dades reals. Obtenció d’Electronic Batch Reports (EBR) seguint els postulats GMP i les directrius dels Master Batch Report (MBR) corresponents si s’escau
Generació de dashboards on es podran relacionar tants paràmetres com es requereixi
Es podrà traçar el producte final amb qualsevol paràmetre definit (matèries primeres, paràmetres productius, dades introduïdes en camp)
Es podran registrar de forma manual, via operari en camp, formularis amb dades reals (procés conegut com “paper on glass”)
Es podrà visualitzar en temps real l’estat del procés productiu avaluat pels paràmetres escollits
La generació d’informes es podrà gestionar amb l’SCADA de forma estructurada i amb control de sessió i usuari
Millora de la gestió d’avaries i del manteniment

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general
  – Reunió de validació conjunta
 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades més un llistat aproximat dels materials principals a instal·lar. Aquest pressupost, en referència a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:
  – bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
  – preu tancat basat en llista de fites tancada (facturació per fites)
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Entrega i formació sobre els entregables

03

Entregables

 • Esquemes i llistes de material elèctric dels materials de nova instal·lació identificats en la llista d’objectius

 • Arxius en format EPLAN i PDF

 • Llistat de cablejat dels materials de nova instal·lació

 • Identificació física en el terreny [punt – armari] i etiquetatge dels materials de nova instal·lació

 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita

 • Assessoria i consultoria posterior

 • S’ofereix renting dels equips d’adquisició de dades SCADA

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria multidisciplinar i gestió de projectes complexos de desenvolupament i recerca

– Gestió de la presa de dades i definició de les tasques a realitzar
– S’aplicara el preu de tarifa ENGCONS

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posada en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Presa de dades i seguiment del projecte
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica, en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLANmi en sistemes d’adquisició de dades SCADA

– Gestió de les tasques internes de generació documental i de software
– S’aplicara el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?